Regulamin działania Komisji przy Zarządzie PZSS

Na podstawie § 29 Statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ustala się Regulamin Komisji, Zespołów i Rad PZSS (zwany dalej:

„Regulaminem”), jako dokument zawierający podstawę do ich działania.

§ 1

1. Komisje, zespoły i Rady PZSS (zwane w dalszej części Regulaminu „Komisjami”, „Zespołami” i „Radami”) powoływane są przez Zarząd dla

prawidłowego wykonywania zadań statutowych PZSS.

2. Do realizacji zadań PZSS Zarząd może powoływać Komisje, Zespoły i Rady stałe oraz ad hoc do celów doraźnych i rozwiązywania problemów zaistniałych w związku z działalnością PZSS.

3. Komisje, Zespoły i Rady PZSS działają w oparciu o postanowienia Regulaminu.

§ 2

1. Przewodniczących Komisji, Zespołów i Rad (zwanych dalej: „Przewodniczącymi”) powołuje Zarząd na wniosek Prezesa PZSS.

2. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Zespołu lub Rady Prezydium Zarządu PZSS zatwierdza składy osobowe oraz zmiany w składach Komisji, Zespołów i Rad.

3. Zarząd ustala zakresy działania Komisji, Zespołów i Rad oraz zatwierdza sprawozdania z ich działalności.

§ 3

W skład każdej Komisji, Zespołu lub Rady wchodzi przynajmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczący Komisji, Zespołu lub Rady.

§ 4

Powołując Komisję, Zespół lub Radę określa się cel dla jakich zostały powołane i liczbę powołanych członków.

§ 5

1. Do obowiązków Przewodniczącego każdej z Komisji, Zespołu lub Rady należy:

  • kierowanie pracami Komisji, Zespołu lub Rady
  • zwoływanie posiedzeń Komisji, Zespołu lub Rady
  • realizacja celów i zadań Komisji, Zespołu lub Rady
  • decydowanie, w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji, Zespołu lub Rady, w sprawach prac Komisji, Zespołu lub Rady w zakresie zadań lub problemów, dla których zostały powołane
  • uzgadnianie planów pracy Komisji, Zespołu lub Rady na dany rok z Prezesem PZSS. 
  • opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi rocznych sprawozdań z pracy Komisji, Zespołu lub Rady.

2. Przewodniczący Komisji, Zespołu lub Rady ma prawo do:

  • uczestniczenia w obradach Zarządu PZSS lub jego Prezydium, podczas których są omawiane sprawy związane z profilem Komisji, Zespołu lub Rady,
  • wnioskowania do Prezesa w sprawach związanych z funkcjonowaniem Komisji, Zespołu lub Rady,
  • ustalenia zasad pracy Komisji, Zespołu lub Rady, w tym wskazania sposobu realizacji jej/jego zadań.

3. Członkowie Komisji, Zespołu lub Rady mają obowiązek uczestniczenia w jej/jego pracach. Członkowie Komisji, Zespołu lub Rady realizują zadania wyznaczone przez Przewodniczącego, inicjują nowe cele i sposoby ich realizacji.

4. W czasie trwania kadencji Zarząd może odwołać, w drodze uchwały, członka Komisji, Zespołu lub Rady, który nie wywiązuje się ze swych obowiązków lub swoim postępowaniem naruszył Statut PZSS lub dobre imię PZSS.

§ 6

1. W pracach Komisji, Zespołu lub Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone do współpracy.

2. Komisja, Zespół lub Rada może ponadto wystąpić do Prezydium o powołanie płatnych rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień.

3. Posiedzenia Komisji, Zespołu lub Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4. Sposób zawiadamiania o posiedzeniach ustalany jest przez Przewodniczącego po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Komisji, Zespołu lub Rady.

5. Posiedzenia Komisji lub Zespołu odbywają się w siedzibie PZSS.

6. Posiedzenia Komisji, Zespołu lub Rady mogą odbywać się w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego po uzyskaniu akceptacji Prezesa PZSS.

7. Uchwały Komisji, Zespołu lub Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, przynajmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

8. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

9. Posiedzenia Komisji, Zespołu lub Rady są protokołowane. Przyjęcie protokołu posiedzenia następuje na najbliższym zebraniu. Po przyjęciu protokół podpisują Przewodniczący i osoba protokołująca.

§ 7

Osobom uczestniczącym w pracach Komisji, Zespołu lub Rady - przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją przydzielonych zadań który obejmuje:

1. Koszty służbowych podróży krajowych i zagranicznych, liczone od i do miejsca zamieszkania. 

2. Koszty zakwaterowania w miejscu wykonywania zadań, niebędącym miejscem zamieszkania.

§ 8

Zwrot kosztów, możliwy jest po złożeniu wniosku i jego akceptacji przez Prezesa PZSS.

§ 9

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Zarządzie, Prezydium, Prezesie, należy przez to rozumieć organy władzy lub funkcje występujące w ramach PZSS.

§ 10

Tracą moc dotychczas obowiązujące regulaminy poszczególnych Komisji, Zespołów lub Rad.

§ 11

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie działalność Komisji, Zespołów lub Rad ustalana jest w drodze porozumień pomiędzy ich członkami.

§ 12

Regulamin działania komisji, zespołów i rad PZSS został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 24 marca 2017r. i obowiązuje od dnia uchwalenia. 

Regulamin działania komisji, zespołów i rad powoływanych przez zarząd PZSS

Pobierz
Podziel się