Badania medyczne u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

Autor: Skrzypiec-Spring Monika

Od dnia 16 października 2010 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (opublikowana w Dz. U. nr 127, poz. 857), która zastąpi dotychczas obowiązujące dwie ustawy tj. ustawę o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. nr 226, poz. 1675, z póżn. zm.) i ustawę o sporcie kwalifikowanym (dz. U. nr 155, poz. 1298, z póżn. zm). W art. 37 ust. 2 nowej ustawy o sporcie przewidziano, że minister właściwy do zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym spraw kultury fizycznej określi w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników a także zakres wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego. Jednocześnie w art. 93 ust. 1 ustawy o sporcie przewidziano, że do czasu wejścia w życie zapowiadanego, nowego rozporządzenia dotyczącego orzekania o stanie zdrowia zawodników, o którym mówi art. 37 ust. 2 tejże ustawy, mają zastosowanie dalej dotychczasowe przepisy wykonawcze, które obowiązują jednakże nie dłużej niż 2 lata.

W stanie prawnym, po dacie 16 października 2010r. tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, do wykonywania badań sportowo-lekarskich u osób uprawiających sport, w tym również strzelectwo sportowe, obowiązują następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 25.06.20101 o sporcie, oraz dotychczasowe
  2. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. W sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23. Rokiem życia2,
  3. Rozporządzenie ministra zdrowiaz dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23. Rokiem życia3,
  4. Rozporządzenie ministra zdrowiaz dnia 29 sierpnia 2009 r. W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej4,
  5. Rozporządzenie ministra sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu5.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010,
ISBN 978-83-928836-1-6

Autor: Skrzypiec-Spring Monika

Podziel się