Częstość skurczów serca a statyka broni na przykładzie strzelań karabinowych i pistoletowych z broni pneumatycznej

Autor: Bublewicz Joanna, Jastrzębska Agnieszka

Streszczenie

 Słowa kluczowe: strzelectwo, częstość skurczów serca, statyka broni

Celem pracy była identyfikacja wpływu HR strzelców na stabilność linii celowania i statykę broni podczas strzelenia z broni pneumatycznej. W badaniach wzięło udział 37 zawodników sekcji strzeleckiej klubu WKS „Śląsk” we Wrocławiu. Grupę badawczą tworzyło 22 zawodników strzelających z karabinu i 15 zawodników strzelających z pistoletu. Badanie polegało na oddaniu dowolnej ilości strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych z broni pneumatycznej w warunkach treningowych z wykorzystaniem trenażera strzeleckiego SCATT. Podczas strzelania za pomocą sporttestera Polar RS800 monitorowano zmienność HR. Aby zbadać zależność między HR a stabilnością linii celowania skorelowano średnie wartości parametrów statyki broni pochodzące ze statystyk trenażera strzeleckiego SCATT ze średnimi wartościami HR obserwowanymi podczas strzelania. Ze względu na istotne różnice między strzelaniem z karabinu i z pistoletu analizy tej dokonano oddzielnie dla obu grup. Analiza statystyczna wyników uzyskanych przez strzelców karabinowych wykazała istotną statystycznie korelację między średnią statyką w obszarze 10.0 (10a0), a wartościami HR0, HR1, HR2 i HR śr. Korelacja ta we wszystkich przypadkach jest średnia, liniowa i ujemna (odwrotnie proporcjonalna), co oznacza, że wraz ze spadkiem HR rośnie wartość 10a0, czyli poprawia się statyka broni. Bliska poziomowi istotności statystycznej jest również zależność między L i Lx a HR1 (odpowiednio p=0,059 i p=0,051). W tym wypadku korelacja jest średnia, liniowa i dodatnia (wprost proporcjonalna), co oznacza, że wraz ze spadkiem HR1 maleją wartości L i Lx, co również świadczy o poprawie statyki broni. Można zatem uznać, że w przypadku zawodników strzelających z karabinu pneumatycznego HR wpływa na stabilność linii celowania (statykę broni): im mniejsza jest wartość średniej częstości skurczów serca podczas strzelania, tym lepszą statykę broni uzyskuje strzelec. Dodatkowo taka sama zależność ma miejsce w najważniejszym momencie złożenia: im mniejsza jest wartość HR w momencie strzału, tym lepszą stabilność linii celowania osiąga strzelec podczas ściągania języka spustowego, co ma duży wpływ na uzyskanie wysokiej wartości przestrzeliny na tarczy.

Analiza danych w grupie pistoletowej nie wykazała istotnych statystycznie zależności między wartościami HR a wartościami parametrów statyki broni. Można przypuszczać, że różnica wyników pomiędzy grupą karabinową a pistoletową jest spowodowana odmiennymi postawami strzeleckimi. Wymaga to jednak potwierdzenia w dalszych badaniach.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013,
ISBN 978-83-928836-2-3

Autor: Bublewicz Joanna, Jastrzębska Agnieszka

Podziel się