Organizacja sportowa – jej uwarunkowania w ujęciu wielowymiarowym

Autor: Stosik Aneta

Współcześnie organizacja to związek zasobów i kapitału intelektualnego, których potencjał staje się najcenniejszy, gdy tworzy wartość dodaną zarówno dla pracowników, jak i dla klientów. Nowoczesna organizacja to proces elastycznego, kreatywnego i innowacyjnego projektowania celów i zadań, z wykorzystaniem najcenniejszego zasobu, jakim jest kapitał ludzki.

Organizacja jest złożonym podmiotem, składającym się z zasobów materialnych i niematerialnych, posiadającym cele i strukturę. Aby mogła realizować swoje zadania, wszystkie jej elementy muszą ze sobą współpracować[1].

Organizacja winna funkcjonować wedle tak zwanych zasad sprawnego działania. Według T. Kotarbińskiego postaciami tego działania są: skuteczność, korzystność i ekonomiczność[2].

Skutecznym jest działanie, które prowadzi do skutku wyznaczonego jako cel. Miarą skuteczności jest stopień osiągnięcia celu.

Korzyść może być przedstawiana jako różnica między wynikiem użytecznym a kosztami działania.

Ekonomiczność to natomiast stosunek wyniku użytecznego do kosztów działania, zarówno materialnych, jak i moralnych.

„Sprawne działanie koncentruje się dzisiaj na tworzeniu systemowych warunków kreowania i wykorzystywania zasobów ludzkich, pełnego spożytkowania ich wiedzy, umiejętności i twórczej energii”[3].

Przez otoczenie rozumie się zbiór składników, których nie zalicza się do składników samej organizacji, ale ich bezpośrednie oddziaływanie lub zmienna właściwości może spowodować zmianę stanu samej organizacji[4].

Elementy znajdujące się poza przedsiębiorstwem tworzą warunki działania przedsiębiorstwa jako systemu otwartego. Są to czynniki dotyczące rynku, cen, zaopatrzenia, zbytu i postępu technicznego, jak również ekonomiczne, prawne, polityczne oraz ekologiczne.


[1] P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer, Warszawa 2001, s. 13.

[2] T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław, 1963, s. 11 i nast.

[3] J. Penc, Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000, s. 18.

[4] Znaczenie kluczowej roli otoczenia jest dostrzegane przez wiele dyscyplin zajmujących się zarządzaniem organizacją i nie stanowi wyłącznie specyfiki podejścia finansowego czy też marketingowego. Niemniej jednak należy tu podkreślić, iż każdy rodzaj zarządzania, także innowacjami, a tym samym wpływ otoczenia na działania innowacyjne występujące w przedsiębiorstwie, regionie, państwie.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 6, Wrocław, 2009,
ISBN 978-83-928836-4-7

Autor: Stosik Aneta

Podziel się