Planowanie szkolenia, rodzaje cykli szkoleniowych w strzelectwie sportowym

Autor: Kijowski Andrzej

Plan szkolenia jest zbiorem decyzji, który zawiera cele i środki ich realizacji, a więc stanowi bezpośrednie narzędzie kształtowania przyszłości. Jest on harmonogramem pracy na określony przedział czasu.

Proces szkolenia musi być odpowiednio rozłożony w czasie. Nie może stanowić zbioru zadań przypadkowych, lecz być działalnością świadomie zorganizowaną. w której udział czynników nieprzewidzianych jest ograniczony do minimum (Sozański, 1999, s. 275).

Efektywne budowanie formy sportowej u zawodników zaawansowanych i osiągnięcie jej w najważniejszych startach wymaga ujęcia procesu treningowego w konkretne ramy czasowe.

Cykliczność i periodyzacja treningu zależą od kalendarza imprez. Przechodzenie od jednego cyklu do drugiego ma prowadzić do rozwoju formy sportowej (stan gotowości do uzyskiwania wysokich rezultatów). Proces ten przebiega w trzech fazach:

  • budowania formy sportowej,
  • utrzymania (stabilizacji) formy sportowej,
  • okresowej utraty formy sportowej.

W strzelectwie sportowym tak jak w innych dyscyplinach sportu wyodrębniamy kilka rodzajów cykli szkoleniowych. Ze względu na czas trwania cyklu wyróżniamy:

  • wieloletni (perspektywiczny) – kilkuletnia faza rozwoju kariery sportowej zawodnika, np. czteroletni cykl olimpijski,
  • długookresowy – roczny,
  • średniookresowy – okresy, mezocykle,
  • krótkookresowy – mikrocykle,
  • plan bieżący – rozkład zajęć w jednym dniu, konspekt jednostki treningowej.

Po określeniu głównych i pośrednich celów cyklu szkolenia oraz zapoznaniu się z terminami głównych startów niezbędne jest dokonanie periodyzacji, czyli określenia struktur czasowych makrocyklu. Przy układaniu periodyzacji kierujemy się zasadą „zstępowania w dół” – określenie struktur czasowych najpierw cykli większych a potem cykli mniejszych.

W artykule tym przedstawiono stosowane w praktyce sportu strzeleckiego cykle szkoleniowe.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Kijowski Andrzej

Podziel się