Wybrane środki treningowe w specjalistycznym treningu bezstrzałowym

Autor: Krauz Rafał

Treningiem bezstrzałowym (TBS) nazywamy ogół wszelkich czynności, które zawodnik wykonuje bez wykonywania strzałów. Może on dotyczyć zarówno treningu specjalistycznego z bronią jak i treningu ogólnorozwojowego lub teoretycznego (ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia siłowe, biegi, gry sportowe, nauka przepisów dotyczących dyscypliny itp.)

Ćwiczenia specjalistyczne kształtują specyficzny zespół właściwości funkcjonalnych, sprawnościowych i techniczno-taktycznych charakterystyczny dla danej dyscypliny czy konkurencji. Przeważają tutaj ćwiczenia startowe oraz ćwiczenia wykonywane z zachowaniem wewnętrznej i zewnętrznej struktury ruchu ćwiczeń startowych (Sozański 1999).

Jednym z czynników decydujących o sukcesie w sporcie strzeleckim jest wysoki poziom zdolności koordynacyjnych. Zawodnik powinien charakteryzować się, sprawnością procesów myślowych, dobrą ostrością spostrzegania, głębokością widzenia, szybkością reakcji i podejmowania decyzji, poczuciem równowagi oraz kierunku ruchu. Niezbędna jest ponadto doskonała wrażliwość kinetyczna, równoważna i dotykowa oraz stałość nawyku ruchowego (Naglak 1987).

Zasadniczą metodą doskonalenia  koordynacji jest ciągłe poznawanie nowych, różnorodnych ćwiczeń oraz wykonywanie już znanych w różnorodnych warunkach. W praktyce stanowi to tzw. metodę zmienności ćwiczeń, która obejmuje:

  • zmienne sposoby wykonania ćwiczenia;
  • zmienne warunki wykonania ćwiczenia (Sozański 1999).

Bardzo często w literaturze i wśród trenerów można spotkać się z opinią, że trening „na sucho” daje dużo lepsze efekty niż samo strzelanie:

„Strzelanie musi być sprawdzianem uprzednio przeprowadzonej logicznej pracy treningowej, bowiem od realizacji przemyślanego treningu suchego, wykrywającego popełniane błędy, w ogromnej mierze zależy rezultat strzelania. Innymi słowy nie ilość wystrzelonej amunicji, lecz systematyczny suchy trening decyduje o poziomie sprawności strzeleckiej. Ostre strzelanie natomiast musi być wyłącznie sprawdzianem przeprowadzonej pracy treningowej.”

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013,
ISBN 978-83-928836-2-3

Autor: Krauz Rafał

Podziel się