Zmiana przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich dla sportowców

Autor: Skrzypiec-Spring Monika

Rok 2016 przyniósł zmianę przepisów dotyczących orzecznictwa sportowo-lekarskiego, zarówno dla zawodników kadr narodowych jak i zawodników, którzy nie zostali zakwalifikowani do kadry narodowej. W dniu 01.01.2016 weszło w życie „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych”, a w dniu 08.09.2016 „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń”, a straciły moc dotychczas obowiązujące: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich” oraz „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego”.

Na podstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych” zawodnik zostaje objęty opieką medyczną po przekazaniu przez polski związek sportowy do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie informacji o zakwalifikowaniu go do kadry narodowej w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia każdego kolejnego roku. Opieka medyczna obejmuje badania lekarskie orzecznicze wstępne, okresowe i kontrolne oraz profilaktykę zdrowotną (w tym szczepienia ochronne) a także leczenie i rehabilitację. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w okresie realizacji przez zawodnika programu przygotowań olimpijskich lub programu przygotowań do Mistrzostw Świata lub Europy. Największe różnice pomiędzy aktualnym a poprzednim rozporządzeniem dotyczą badań obowiązujących zawodników uprawiających sporty walki. Zakres badań wstępnych i okresowych dla zawodników strzelectwa sportowego nie uległ zmianie w stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia (poza brakiem konieczności odbycia konsultacji stomatologicznej) i obejmuje: pomiary antropometryczne, badania laboratoryjne w tym: badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, badanie odczynu opadania krwinek czerwonych, morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, badanie stężenia glukozy w surowicy krwi, badanie elektrokardiograficzne, ogólne badanie lekarskie, ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, konsultację ortopedyczną, laryngologiczną i okulistyczną i/lub badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016,
ISBN 978-83-941103-1-4

Autor: Kosendiak Jan

Podziel się