Strzelanie w sieci X edycja 2012/2013

Korespondencyjne zawody w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej dla juniorów młodszych i młodzików w karabinie i w pistolecie

I. CEL ZAWODÓW

 • Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego na wszystkich strzelnicach w kraju.
 • Kształtowanie umiejętności poszanowania i przestrzegania zasad fair play.
 • Możliwość rywalizacji zawodników strzelectwa sportowego.
 • Sprawdzenie się zawodników w niecodziennej formie rywalizacji.
 • Możliwość sprawdzenia aktualnej formy zawodników w warunkach zbliżonych do startowych.

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Strzelania odbędą się w następujących terminach:

Wszystkie konkurencje zostaną rozegrane na strzelnicach macierzystych klubów zawodników startujących. Dopuszcza się odbycie strzelania w tygodniu w ciągu którego jest wyznaczony dzień zawodów.

III. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Bezpośrednim organizatorem i koordynatorem realizacji projektu “Strzelanie w sieci”, pod patronatem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego są trenerzy: Jolanta Samulewicz (FLOTA Gdynia) i Wojciech Kulmatycki (ZAWISZA Bydgoszcz).

IV. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział juniorzy młodsi i juniorki młodsze w konkurencjach:

 • Kpn 40 juniorów młodszych
 • Kpn 40 juniorek młodszych
 • Ppn 40 juniorów młodszych
 • Ppn 40 juniorek młodszych

oraz młodziczki i młodzicy następujących konkurencjach:

 • Kpn 30 młodziczek
 • Kpn 30 młodzików
 • Ppn 30 młodziczek
 • Ppn 30 młodzików

V. ZGŁOSZENIA I PRZESYŁANIE WYNIKÓW

Zgłoszenia do zawodów wraz z wynikami proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres zawody_strzeleckie@interia.pl, a wszelkie uwagi na adres: jolasam@gmail.com lub 2wk1@wp.pl

Wzór szablonu dla konkurencji Kpn 40 i Ppn 40 juniorki młodsze i juniorzy młodsi.

Lp.
Nazwisko i imię
Rok ur.
Klub
1
2
3
4
Razem
Uwagi
1                  
2                  

Wyniki zapisujemy i przesyłamy w arkuszach w formacie EXCEL

Pod komunikatem ze strzelania musi znaleźć się imię i nazwisko osoby sprawującej pieczę sędziego nad odbytymi strzelaninami i jego adres internetowy.
Wzór szablonu dla konkurencji Kpn 30 i Ppn 30 młodziczki i młodzicy.

Lp.
Nazwisko i imię
Rok ur.
Klub
1
2
3
Razem
Uwagi
1                
2                

Wyniki zapisujemy i przesyłamy w arkuszach w formacie EXCEL
Pod komunikatem ze strzelania musi znaleźć się imię i nazwisko osoby sprawującej pieczę sędziego nad odbytymi strzelaninami i jego adres internetowy. Każdy kolejny komunikat proszę pisać uaktualniając wyniki z pierwszego strzelania traktując pierwszy komunikat jako szablon. Nowe nazwiska osób które dojdą do strzelań w kolejnych rundach proszę dopisywać czerwonym kolorem czcionki. Spełnienie powyższych próśb ułatwi pracę przy klasyfikacji.

VI. KLASYFIKACJA i REGULAMIN KONKURENCJI

 • Zawody powinny być rozgrywane według niniejszego regulaminu, regulaminu ISSF-PZSS w zakresie czasu strzelań, odległości, rodzaju tarcz, broni i ubioru zawodnika.
 • Zawodnicy sami oceniają swoje tarcze. Ostateczny wynik po zweryfikowaniu przez trenera zostaje przesłany drogą elektroniczną na właściwy adres (zawody_strzeleckie@interia.pl pod wynikami podpisuje się trener odpowiedzialny za strzelanie w danym klubie.
 • Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie po wpłynięciu do organizatora wszystkich wyników od zgłoszonych (do godziny 20.00 w poniedziałek po dniu, w którym odbyło się strzelanie). Komunikaty po terminie nie będą uwzględniane w danym strzelaniu.
 • Komunikat po każdym strzelaniu będzie publikowany na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w ciągu tygodnia po danym terminie strzelań.
  Komunikat będzie zawierał pojedyncze strzelanie i arkusz zbiorczy strzelań.
 • Komunikat końcowy zostanie podany po ostatniej rundzie strzelań i klasyfikacja końcowa będzie decydowała o wejściu do Finału Strzelania w Sieci. O zajętym miejscu zadecyduje suma punktów z czterech najlepszych strzelań korespondencyjnych. W przypadku uzyskania jednakowych przez startujących zawodników, decyduję zasada najwyższej ostatniej (przedostatniej itd.) serii z ostatniego strzelania. Jeśli i to nie da rozstrzygnięcia to w/w zasada będzie odnosiła się do przedostatniego strzelania. Klasyfikacja końcowa odbywa się po odrzuceniu najgorszego rezultatu z pięciu odbytych strzelań.
 • Zakończeniem Strzelania w Sieci będą Finały, które ostatecznie sklasyfikują zawodników na czołowych miejscach. Dla Juniorów młodszych finał odbędzie się podczas Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, natomiast dla młodzików finał zostanie rozegrany na ogólnopolskich zawodach młodzików w marcu 2013 (do uzgodnienia). Zasady rozgrywania finałów będą ujęte w osobnych regulaminach. .

VII. NAGRODY:

 • Miejsca 1-3 dyplomy, puchary za miejsca pierwsze.

VIII. OPŁATY

 • Udział w zawodach jest bezpłatny.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 • Broń i amunicja własna (klubowa).
 • Wszelkie zapytania proszę kierować pocztą mailową do organizatora bądź telefonicznie: Jolanta Samulewicz: e-mail: jolasam@gmail.com tel. kom. 508 237 458, Wojciech Kulmatycki: e-mail: 2wk1@wp.pl, tel. Kom. 604 393 331.
 • Wszystkie wyniki proszę wyłącznie przesyłać na adres zawody_strzeleckie@interia.pl
 • Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach (nie ujęte w niniejszym regulaminie) podejmuje organizator). Wszelkie sporne kwestie rozstrzyga organizator.
  Jeszcze raz przypominamy, że strzelanie odbywa się zasadzie poszanowania pozostałych strzelających i obiektywnej ocenie uzyskanych przestrzelin.
ZE STRZELECKIM POZDROWIENIEM
Podziel się