Informacja Komisji Licencyjnej dotycząca licencji klubowych na rok 2019

Komisja Licencyjna informuje, że od dnia 1 października 2018r. można składać wnioski o przedłużenie licencji klubowej. Wydrukowany (nowy) wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres biura PZSS w Warszawie ul. Kopernika 30. Nowy druk wniosku znajduje się w zakładce „Patenty i licencje/Wnioski”.

Na prośbę klubów przedstawiamy poniżej jakie elementy powinny być zawarte w przypadku podpisania umowy o udostępnienie strzelnicy.

 1. Data i miejsce zawarcia umowy
 2. Nazwa umowy , np. dzierżawy , użyczenia, najmu,
 3. Wskazanie stron umowy.
 4. Określenie przedmiotu umowy:
  a) opis obiektu (np. nr działki , obręb i jej adres wraz z danymi strzelnicy.)
  b) wskazanie tytułu prawnego do strzelnicy przez stronę udostępniającą, potwierdzonego kopią stosownego dokumentu i pisemnej zgody na udostepnienie osobie trzeciej w razie innego niż własność tytułu strony udostępniającej.
  c) kopie dokumentów potwierdzających możliwość korzystania ze strzelnicy (decyzja właściwego organu zatwierdzającego regulamin strzelnicy).
 5. Wskazanie praw i obowiązków stron umowy ze szczególnym uwzględnieniem    odpowiedzialności   za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w trakcie zajęć.
 6. Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania
 7. Podpisy reprezentantów stron.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 listopada br. będą realizowane licencje zawodnicze na rok 2019 tylko po przedłużeniu licencji klubowej.

Podziel się