Statut Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Statut Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Pobierz

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY.

§ 1.
 1. Polski Związek Strzelectwa Sportowego, w skrócie PZSS, zwany dalej Związkiem, jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego.
 2. Związek prowadzi również działalność, mającą na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego wśród osób niebędących zawodnikami.
§ 2.
 1. Związek jako polski związek sportowy posiada osobowość prawną.
 2. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne określające jego działalność.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez obowiązującą ustawę o sporcie do Związku mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.
§ 3.
 1. Związek współpracuje w zakresie swej działalności z innymi organizacjami sportowymi.
 2. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.
 3. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać odpowiednio nazwy: Polish Shooting Sport Federation.
§ 4.
 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji swych celów statutowych Związek może, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz umów międzynarodowych, prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa.
 4. Organem nadzorującym działalność Związku jest minister właściwy ds. kultury fizycznej.
§ 5.

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 6.

Związek działa w sporcie strzeleckim i jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu właściwych przepisów. Związek jest jedynym reprezentantem sportu strzeleckiego w kraju i za granicą.

§ 7.

Związek posiada własne godło i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Statut Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

§ 8.
 1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków, zrzeszonych w nim organizacji oraz działaczy.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać osoby w charakterze pracowników lub zleceniobiorców.
§ 9.
 1. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (International Shooting Sport Federation - w skrócie ISSF) oraz Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej (European Shooting Confederation - w skrócie ESC).
 2. Związek jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).
§ 10.

Związek może w celu realizacji swych celów statutowych współpracować z innymi organizacjami lub do nich przystępować w granicach prawem dozwolonych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 11.

Podstawowymi celami Związku są:

 1. Wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu zaliczonych do sportu strzeleckiego.
 2. Zapewnienie polskiemu sportowi strzeleckiemu wysokiej rangi w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym.
 3. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku.
§ 12.

Do podstawowych zadań Związku należą:

 1. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych;
 2. działalność wychowawcza i popularyzatorska w zakresie wszystkich dyscyplin zaliczonych do sportu strzeleckiego;
 3. wydawanie regulaminów i przepisów: technicznych, organizacyjnych, dyscyplinarnych i bezpieczeństwa obowiązujących w sporcie strzeleckim;
 4. szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich, sędziowskich i organizatorskich sportu strzeleckiego;
 5. organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego obowiązującego w sporcie strzeleckim;
 6. nadawanie licencji uprawniających kluby sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym;
 7. reprezentowanie polskiego sportu strzeleckiego w międzynarodowych organizacjach sportu strzeleckiego oraz organizowanie udziału wszystkich dyscyplin sportu strzeleckiego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
 8. wspieranie, w tym materialne, działalności statutowej członków zwyczajnych Związku, o których mowa w § 15 ust.1 pkt 1 i 2;
 9. współpraca z instytutami, placówkami naukowymi oraz uczelniami w zakresie badań służących wdrażaniu rozwiązań technicznych, specjalistycznej opieki medycznej, psychologii itp. na użytek sportu strzeleckiego;
 10. działania zapewniające bezpieczne warunki uprawiania wszystkich dyscyplin sportu strzeleckiego;
 11. organizowanie współpracy, wzajemnej pomocy oraz przedsięwzięć integrujących członków Związku;
 12. opracowywanie kierunków rozwoju dla poszczególnych dyscyplin sportu strzeleckiego;
 13. prowadzenie sportowego współzawodnictwa w zakresie sportu strzeleckiego;
 14. nadawanie, zawieszanie i cofanie licencji oraz innych dokumentów uprawniających do uprawiania określonych dyscyplin sportu strzeleckiego oraz ustalanie opłat za ich wydanie a także wysokość składki członkowskiej;
 15. określanie praw i obowiązków zawodników w sporcie strzeleckim;
 16. ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników sportu strzeleckiego do klubów;
 17. wydawanie przepisów określających wymagane kwalifikacje uczestników przedsięwzięć szkoleniowych oraz zawodów sportu strzeleckiego;
 18. wydawanie przepisów (regulaminów) określających zasady i tryb rozstrzygania spraw powstałych z naruszenia reguł i przepisów technicznych, organizacyjnych, dyscyplinarnych i bezpieczeństwa;
 19. powoływanie organów do orzekania w sprawach wymienionych w pkt.18 oraz określanie ich kompetencji, wydawanie regulaminów dyscyplinarnych określających zasady i tryb postępowania w sprawach należących do kompetencji Związku nie wymienionych w pkt.18, jak również organy uprawnione do ich rozstrzygania i ich kompetencje;
 20. określanie i zabezpieczanie warunków umożliwiających sędziom sportu strzeleckiego wykonywanie ich funkcji;
 21. wydawanie licencji klubom, trenerom, sędziom i zawodnikom sportu strzeleckiego bądź ich pozbawianie w oparciu o stosowne przepisy;
 22. powoływanie zawodników do składu kadry narodowej w sporcie strzeleckim;
 23. opiniowanie projektów przepisów wykonawczych bądź innych przepisów dotyczących sportu strzeleckiego;
 24. współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami sportu strzeleckiego i Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz działania własne zwalczające zjawiska dopingu w sporcie strzeleckim;
 25. podejmowanie inicjatyw w zakresie budownictwa oraz stałej modernizacji bazy i sprzętu dla sportu strzeleckiego;
 26. działalność wydawnicza i propagandowa upowszechniająca techniczne, szkoleniowe i medyczne podstawy sportu strzeleckiego;
 27. współpraca z placówkami medycyny sportowej w zakresie przewidzianym stosownymi przepisami;
 28. współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu strzeleckiego;
 29. prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem dozwolony środków materialnych na cele statutowe;
 30. nadzorowanie przestrzegania przez członków Związku statutu, regulaminów i uchwał władz PZSS;
 31. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku powstałych w związku z ich działalnością w sporcie strzeleckim;
 32. prowadzenie i zabezpieczanie ewidencji członków, kartotek zawodników i sędziów, uchwał i protokołów, komunikatów sportowych oraz materiałów statystycznych w zakresie wymaganym odnośnymi przepisami oraz zgodnie z potrzebami Związku;
 33. podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służącym realizacji statutowych celów Związku;
 34. ustalanie szczegółowych zasad dopuszczających strzelnice sportowe do poszczególnych poziomów współzawodnictwa sportowego;
 35. zatwierdzanie wzorów licencji i innych dokumentów.

§ 13.

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Związku.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO

§ 14.

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 15.

 1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być :
  1. Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego posiadające osobowość prawną (WZSS),
  2. Kluby sportowe prowadzące działalność w zakresie sportu strzeleckiego, będące członkami WZSS
 2. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne i osoby fizyczne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające działalność Związku organizacyjnie, finansowo lub w inny sposób.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia, wypełnionej deklaracji członkowskiej, do której należy dołączyć dokumenty określające status prawny kandydata. Uchwała Zarządu wchodzi w życie po uiszczeniu wpisowego i składki członkowskiej.
 4. Szczególne formy wspierania Związku przez członków wym. w ust.2 mogą być określone odrębnie w trybie dodatkowego porozumienia z Prezydium Zarządu Związku.
 5. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Związku może zostać nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu tytuł
  Członka Honorowego Związku.
 6. Osoby fizyczne będące członkami stowarzyszeń, o których mowa w ust.1 pkt 2 mogą otrzymać legitymację potwierdzającą przynależność klubu do Polskiego Związku
  Strzelectwa Sportowego.

§ 16.

Członkowie Związku zobowiązani są do :

 1. przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa;
 2. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji celów i programu działania Związku;
 3. stosowania się do uchwał statutowych władz Związku i wydanych przez nie przepisów i regulaminów;
 4. regularnego wpłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych oraz innych opłat ustalonych przez Zarząd

§ 17.

 1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku wykonywane poprzez swoich delegatów, wybranych na zjazdach wojewódzkich i zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym statucie;
  2. prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów;
  3. prawo posiadania aktu członkostwa;
  4. prawo do rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swej działalności;
  5. prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.
 2. Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.
 3. Członkom honorowym będącym delegatami na WZD przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.Członkowie honorowi zwolnieni są z wnoszenia wszelkich opłat (w tym licencyjnych) na rzecz PZSS i WZSS.

§ 18.

Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

 1. rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Związku.
 2. wykluczenia w trybie uchwały przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem bądź uchwałami władz Związku;
  2. z powodu nie uczestniczenia w pracach Związku;
  3. w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 3 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia;
 3. likwidacji bądź postawienia członka w stan upadłości.

§ 19.

 1. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 18 pkt.2., członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów jest ostateczna.
 2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust.1. przez Walne Zgromadzenie Delegatów uchwała Zarządu o wykluczeniu członka Związku powoduje zawieszenie jego praw członkowskich, wymienionych w § 17 statutu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU I ICH ORGANY

§ 20.

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 21.

 1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Zasady ponownego wyboru Prezesa Związku, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Kandydatów na Prezesa Związku, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku mogą zgłaszać wojewódzkie związki strzelectwa sportowego nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zasady i tryb wyłaniania kandydatów regulują obowiązujące w danym wojewódzkim związku strzelectwa sportowego przepisy wewnętrzne.

§ 22.

Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 23.

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne (Sprawozdawcze albo Sprawozdawczo-Wyborcze) lub Nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata, w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu letnich Igrzysk Olimpijskich.
 4. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych Związku.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.
 7. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze.
 8. Kadencja władz wybranych na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów kończy się w dniu najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów SprawozdawczoWyborczego.
 9. W przypadku gdy delegat nie może wziąć udziału w Zgromadzeniu z powodów określonych w § 26 ust. 5, mandat otrzymuje osoba, która w wyborach na delegata uzyskała kolejną największą ilość głosów a w przypadku jej braku, WZSS dokonuje wyboru nowego delegata.

§ 24.

 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą:
  1. z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci Wojewódzkich Związków Strzelectwa Sportowego. Delegatem może być osoba posiadająca licencję zawodnika, trenera, sędziego lub będąca członkiem Zarządu stowarzyszeń, o których mowa w § 15 ust. 1 lub posiadająca tytuł Członka Honorowego PZSS. Liczbę delegatów z każdego WZSS na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSS określa się według poniższych zasad:
   1. jeden delegat z każdego Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego,
   2. jeden delegat za każdego uczestnika Igrzysk Olimpijskich, który reprezentuje Klub z danego WZSS
   3. jeden delegat za uczestników Igrzysk Paraolimpijskich z klubów danego WZSS, Statut Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
   4. jeden delegat za każdego zawodnika z klasą sportową Mistrzowską Międzynarodową (bez zawodników – uczestników Igrzysk Olimpijskich),
   5. jeden delegat za każdych 10 zawodników z klasą sportową „M” i „I” reprezentujących kluby z danego WZSS,
   6. jeden delegat za każde 500 pkt. zdobyte w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży w strzelectwie sportowym w latach minionej kadencji,
   7. jeden delegat za pierwszych 300 zawodników z ważną licencją z klubów danego WZSS,
   8. jeden delegat za każdych następnych 600 zawodników z ważną licencją z klubów danego WZSS,
  2. z głosem doradczym członkowie honorowi niewymienieni w § 17 ust. 3 oraz członkowie ustępujących władz Związku.
  3. poza osobami wymienionymi w pkt.1. i 2. w Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczyć mogą z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd Związku.
 2. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy osób wymienionych w ust.1. pkt.1, w drugim terminie Walne Zgromadzenie Delegatów może skutecznie obradować bez względu na liczbę delegatów.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, organ zwołujący zawiadamia uprawnionych co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia, podając jednocześnie drugi termin Zgromadzenia.

§ 25.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy :
  1. uchwalanie strategii działania na kolejną kadencję władz;
  2. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów;
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  5. wybór Prezesa Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalanie zmian statutu;
  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku;
  8. podejmowanie uchwały w sprawie powoływania przez Związek innych organizacji;
  9. rozpatrywanie wniesionych przez członków Związku odwołań od uchwał Zarządu;
  10. rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu;
  11. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
  12. nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego PZSS;
  13. rozstrzyganie w sprawach, w których statut nie określa kompetencji innych władz Związku.
  14. uchwalanie wewnętrznych przepisów antydopingowych
 2. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów sporządzany jest protokół, który podpisują: przewodniczący obrad i osoba protokołująca.

ZARZĄD

§ 26.

 1. Zarząd Związku składa się z 13 - 15 osób - stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym Prezesa Związku i 12 - 14 członków Zarządu wybranych przezWalne Zgromadzenie.
 2. Prezesa Związku wybiera Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu wybierając ze swego grona 2 wiceprezesów oraz 3 członków Prezydium, którzy wraz z Prezesem Związku stanowią Prezydium Zarządu PZSS.
 4. Zasady i tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin, a organizuje i kieruje nią Prezes Związku.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  1. śmierci;
  2. złożenia pisemnej rezygnacji;
  3. uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczenie z władz Związku.
 6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje na to miejsce kooptacji z pośród delegatów WZD. Ogólna ilość dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 7. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie Prezesa Związku, Zarząd w trybie uchwały podjętej większością co najmniej 50% + 1 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Zarządu powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swych członków, pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia Delegatów, który pełni obowiązki do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 8. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, co najmniej 2 razy w roku - podając do wiadomości termin i porządek dzienny na co najmniej 7 dni przed datą obrad.
 9. Zebranie Zarządu prowadzi Prezes lub wyznaczony przez niego wiceprezes.
 10. Członkowie Zarządu nie mogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są usprawiedliwić nieobecność. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub 1 z wiceprezesów.
 11. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: członkowie honorowi, główny księgowy Związku, oraz przedstawiciele działających przy Zarządzie komisji, organów opiniodawczych i doradczych.
 12. We wszystkich zebraniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego jej członek. Prezes zawiadamia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - przepis ust.8 stosuje się odpowiednio.
 13. Zebrania Zarządu są protokołowane.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy :

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 3. uchwalanie programu działania Związku;
 4. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 6. przyjmowanie i skreślanie oraz ocena działalności zwyczajnych i wspierających członków Związku;
 7. uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku;
 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Związku we wszystkich przypadkach, w których statut bądź regulaminy takie odwołanie przewidują;
 9. reprezentowanie Związku wobec międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego oraz organizacji, których Związek jest członkiem, lub w których posiada status obserwatora oraz podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do tych organizacji lub rezygnacji z członkostwa w nich, a także wyznaczanie osób mających reprezentować Związek w tych organizacjach;
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego, opłat za licencje oraz inne dokumenty i innych opłat na rzecz Związku związanych z jego działalnością; Statut Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 11. uchwalanie przepisów określających szczegółowo prawa i obowiązki zawodników sportu strzeleckiego;
 12. nadzorowanie stałych organów opiniodawczo doradczych i wykonawczych działających przy Zarządzie z mocy statutu oraz powoływanie w miarę potrzeb, nadzorowanie i rozwiązywanie innych organów problemowych działających przy Zarządzie i zatwierdzanie ich regulaminów;
 13. wybór delegatów reprezentujących Związek w organizacjach współpracujących;
 14. rozwiązywanie w zakresie przewidzianym statutem i przepisami Związku sporów, związanych z działalnością członków Związku;
 15. sprawowanie nadzoru nad orzecznictwem dyscyplinarnym;
 16. zatrudnianie Urzędującego Członka Zarządu i Głównego Księgowego Związku, określanie zakresu ich kompetencji i udzielanie stosownych pełnomocnictw;
 17. ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego;
 18. zatwierdzanie składu Kadry Narodowej;
 19. ustalanie szczegółowych zasad nadawania, zawieszania i cofania licencji i innych dokumentów zawodnikom, sędziom i trenerom;
 20. nadawanie, zawieszanie i cofanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim;
 21. wdrażanie obowiązujących przepisów antydopingowych WADA, ISSF i ESC.
 22. uchwalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników sportu strzeleckiego do klubów sportowych;
 23. uchwalanie wszelkich innych niż wymienione regulaminów dotyczących sportu strzeleckiego w Polsce, o ile nie zastały zastrzeżone do kompetencji innych władz;
 24. występowanie do ministra właściwego ds. kultury fizycznej w sprawach:
  · dotacji i zadań zleconych dla Związku;
  · szkolenia i doszkalania kadr trenerskich i instruktorskich;
  · budowy lub modernizacji urządzeń sportowych i produkcji sprzętu na potrzeby sportu strzeleckiego;
  · rozdziału środków na sport strzelecki;
  · powoływania szkół sportowych, szkół Mistrzostwa Sportowego, Wyższych Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz Ośrodków Szkolenia Specjalistycznego;
 25. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju sportu strzeleckiego;
 26. przygotowanie sprawozdania z działalności Związku oraz pracy Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz dla potrzeb Komisji Rewizyjnej, a także niezbędnych w tym zakresie dokumentów;
 27. uchwalanie zasad funkcjonowania i regulaminu Biura Związku;
 28. nadawanie bądź wnioskowanie nadania odznaczeń i wyróżnień, stosownie do właściwych przepisów;
 29. prowadzenie własnych przedsięwzięć w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr sportu strzeleckiego oraz działalności wydawniczej w tym zakresie;
 30. organizowanie lub zlecanie członkom lub innym podmiotom organizacji przedsięwzięć sportowych lub rekreacyjnych innych niż objętych organizacją systemu współzawodnictwa sportowego;
 31. przygotowanie rocznych sprawozdań Związku

PREZYDIUM ZARZĄDU

 1. W skład Prezydium Zarządu wchodzą : Prezes Związku, 2 wiceprezesów Zarządu oraz 3 członków Prezydium wybrani przez Zarząd spośród jego członków na pierwszym zebraniu po wyborach do władz Związku.
 2. Zebrania Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 miesiące.
 3. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Związku pomiędzy zebraniami Zarządu.
 4. Uchwały Prezydium Zarządu wymagają dla swej prawomocności obecności co najmniej 4 jego członków, w tym Prezesa lub obu wiceprezesów i zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Przepisy dotyczące organizacji i trybu obrad Zarządu stosuje się do Prezydium Zarządu odpowiednio.
 6. Prezydium Zarządu przysługują pomiędzy posiedzeniami Zarządu uprawnienia Zarządu z wyjątkiem uprawnień określonych w § 27 pkt 3, 10, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26 i 31.
 7. Regulamin Prezydium Zarządu uchwala Zarząd.
 8. Pomiędzy zebraniami Prezydium Związek reprezentuje i kieruje jego pracą Prezes Związku.

ORGANY DORADCZE, OPINIODAWCZE I WYKONAWCZE ZARZĄDU

§29.

 1. Zarząd Związku może w miarę potrzeb powoływać organy opiniodawcze bądź wykonawcze oraz inne komisje, zespoły i rady wg potrzeb
 2. Podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa stały bądź czasowy charakter organu, jego skład, strukturę i zakres kompetencji.
 3. Powołane w tym trybie organy działają na podstawie regulaminu, który zatwierdza Zarząd Związku.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 30.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczym.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu nie później niż 14 dni po Walnym Zgromadzeniu Delegatów wybierając z pomiędzy osób, które weszły w jej skład:
  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy ponadto badanie okresowych sprawozdań i bilansów.
 3. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu Związku w sprawach objętych zakresem jej kontroli oraz występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 6. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów na warunkach ustalonych w § 23 ust. 4.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać dział w zebraniach Zarządu i Prezydium oraz wszystkich innych organów Związku z głosem doradczym.
 8. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 26 ust. 5 i 6, ze zmianą, że do Komisji Rewizyjnej można dokooptować 2 osoby.
 9. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

BIURO ZWIĄZKU

§ 31.

 1. Biuro Związku jest organizacyjno-wykonawczą i administracyjną jednostką zabezpieczającą techniczną stronę działalności Związku, a w szczególności Zarządu, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej i organów doradczych i wykonawczych.
 2. Pracą Biura kieruje Prezes Związku lub Urzędujący Członek Zarządu.
 3. W skład Biura wchodzą pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania i technicznej obsługi działań podejmowanych we wszystkich określonych statutem dziedzinach działalności Związku, angażowani na podstawie umowy z zachowaniem wymogów kodeksu pracy.
 4. Biuro wykonuje swe zadania w oparciu o regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd, określający jego strukturę i kompetencje.
 5. Zakresy czynności pracowników Biura zatwierdza Prezes Związku.
 6. W przypadku nieobecności Prezesa Związku lub Urzędującego Członka Zarządu pracą Biura kieruje upoważniony przez Prezesa członek Zarządu lub pracownik biura.

ROZDZIAŁ V
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 32.

 1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania w ramach obowiązujących przepisów oraz regulaminów PZSS zasłużonych dla sportu strzeleckiego: działaczy, sędziów, trenerów i zawodników.
 2. Związek ma prawo wynagradzania, wyróżniania i premiowania swoich pracowników w ramach obowiązujących przepisów prawa i regulaminów PZSS
 3. Związek może występować o nadanie osobom, o których mowa w ust.1 i 2 odznaczeń i wyróżnień państwowych i resortowych.
 4. Uchwały w sprawach wymienionych w ust.1 należą do kompetencji Prezydium Zarządu. Złożenie wniosku w tych sprawach przysługuje Prezesowi oraz Wiceprezesom Związku.
 5. W sprawach wymienionych w ust. 2 decyzja należy do kompetencji Prezesa Związku.
 6. Uchwały w sprawach wymienionych w ust.3 należą do kompetencji Zarządu.

§ 33.

Związek posiada swą Odznakę Honorową, której wzór i zasady przyznawania określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§ 34.

Związek jest uprawniony do nakładania kar dyscyplinarnych na swoich członków, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów oraz działaczy.

§35.

Wszelkie naruszenia przepisów dotyczących strzelań w czasie zawodów podlegają ocenie zgodnie z przepisami właściwej konkurencji strzeleckiej.

§ 36.

Wszelkie naruszenia zasad współzawodnictwa sportowego podlegają ocenie zgodnie z właściwym Regulaminem Sportowym.

§ 37.

 1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 2. Odwołanie od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej powołanej zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym składa się za jej pośrednictwem do Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania przez skarżącego pisemnego uzasadnienia orzeczenia.
 3. Decyzje dyscyplinarne organów Związku mogą być zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOI.

§ 38.

Organizację oraz szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Dyscyplinarnej określa regulamin dyscyplinarny, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 39.

 1. Zarząd Związku może powołać w trybie uchwały Sąd Polubowny w celu rozpoznawania spraw związanych ze sporami majątkowymi powstałymi w związku z uprawianiem sportu strzeleckiego w Polsce.

ROZDZIAŁVII
MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 40.

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.
 2. Na fundusze Związku składają się:
  1. opłaty wpisowe, składki członków oraz opłaty za wydane licencje;
  2. opłaty związane z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa Związku,
  3. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
  4. inne wpływy z działalności gospodarczej,
  5. dotacje, darowizny oraz środki pochodzące z fundacji i innych źródeł.

§ 41.

Związek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42.

 1. Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa Związku lub jednego z wiceprezesów oraz Głównego Księgowego posiadającego pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd.
 2. Dla ważności innych dokumentów finansowych, w tym płacowych, wymagany jest podpis Prezesa Związku lub jednego z wiceprezesów oraz Głównego Księgowego.
 3. Dla ważności pozostałych dokumentów, w tym kadrowych, wymagany jest podpis Prezesa Związku lub innego upoważnionego przez Prezydium, jego członka.

ROZDZIAŁ VIII
WOJEWÓDZKIE ZWIĄZKI STRZELECTWA SPORTOWEGO

§ 43.

 1. W skład PZSS wchodzą wojewódzkie związki strzelectwa sportowego, zwane dalej WZSS, będące związkami sportowymi w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa i posiadające osobowość prawną.
 2. Właściwość miejscowa WZSS obejmuje obszar jednego województwa.
 3. Siedzibę, cele i zadania WZSS określają ich statuty, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu PZSS. Postanowienia § 2 ust. 2 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
 4. Zarząd PZSS może powierzyć WZSS oraz wchodzącym w ich skład klubom sportowym wykonywanie określonych zadań (funkcji), należących do jego kompetencji.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

§ 44.

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w tym Zgromadzeniu delegatów, reprezentujących Członków Zwyczajnych Związku.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji, likwidatorów oraz cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45.

 1. Niniejszy statut został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 28 sierpnia 2012 r. i zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 28 czerwca 2015 r..
 2. Niniejszy statut podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Do wykładni przepisów statutu uprawniony jest wyłącznie Zarząd PZSS.
Podziel się