Środki treningowe w strzelectwie sportowym

Klasyfikacja środków treningowych w strzelecwie sportowym

  Środki treningowe są to ćwiczenia fizyczne oraz przedmioty materialne, które zawodnik stosuje, którymi posługuje się w procesie treningu

sportowego (Mała Encyklopedia Sportu, 1984).

“Przedmioty materialne” w strzelectwie sportowym to: broń, amunicja, ubiór strzelecki i inne przybory (np. luneta, statyw, osprzęt do zmiany tarcz, itd.) Jakość tych przedmiotów ma istotny wpływ na uzyskiwanie przez zawodnika rezultaty. Wydaje się, że zapewnienie sprzętu najwyższej klasy jest zabiegiem niezbędnym, lecz zaliczyć je można raczej do czynności związanych z organizacją niż samym procesem treningowym. Z tego względu za podstawowe środki treningowe można uznać ćwiczenia ruchowe.

Strzelectwo to dyscyplina sportu polegająca na uzyskaniu jak największej ilości punktów podczas strzelania z broni strzeleckiej do celów stałych lub ruchomych według reguł ściśle określonych regulaminem zawodów.

Strzelectwo stawia wobec uprawiających tę dyscyplinę sportu zawodników bardzo wysokie wymagania. Strzelec powinien charakteryzować się wysoką koordynacją typu ręka-oko. Wymaga to rozwoju zdolności takich jak ostrość spostrzegania, głębokość widzenia, ocena odległości, szybkości i kierunku ruchu. Wymagana jest doskonała wrażliwość kinetyczna, równoważna i dotykowa. (Naglak, 1987).

Celność strzelania zależy od umiejętności stabilizowania ruchów broni co ułatwia zawodnikowi podjęcie decyzji o momencie oddania strzału. Na poziom tych umiejętności mają wpływ zdolności koordynacyjne, wrażliwość kinestetyczna, technika trzymania broni i pracy na języku spustowym oraz umiejętność regulacji pobudzenia emocjonalnego.

Istotą treningu strzeleckiego jest doskonalenie zdolności koordynacyjnych, percepcji i czucia mięśniowego. Wysiłki jakie spotyka się w strzelectwie charakteryzują się małą intensywnością i mieszczą się w I strefie przemian energetycznych (wysiłki tlenowe). W doskonaleniu techniki strzelania kładzie się przede wszystkim nacisk na precyzję przy każdym złożeniu się do strzału, a nie dużą objętość obciążeń treningowych. “Niecelne strzelanie powodowane zmęczeniem dużymi obciążeniami jest efektem zakłócenia procesu sensomtorycznego. Z powyższego faktu wynika wniosek o konieczności zminimalizowania obciążeń fizycznych w treningu technicznym, polegającym na nauce. Należy wyraźnie rozgraniczyć w treningu rozwój kondycji fizycznej z nauczaniem techniki i rozwojem koncentracji uwagi” (Harre, 1990).

Z przedstawionych faktów wynika wniosek, że w strzelectwie dominują procesy informacyjne, a nie energetyczne, a tym samym rejestrowanie obciążeń treningowych w oparciu o podział wysiłku na strefy energetyczne wydaje się niecelowy. Również znany podział środków treningowych na ogólne, ukierunkowane i specjalne (Naglak, 1987) nie oddaje w pełni specyfiki sportu strzeleckiego ze względu na rozbudowaną w nim strukturę celów treningowych.

Uwzględniając praktykę treningu strzeleckiego proponuje się przyjąć następujący podział środków treningowych: środki przygotowania fizycznego, technicznego, taktycznego psychicznego, startowego i teoretycznego.

W praktyce stosuje się również inne działania nie mieszczące się w powyższej klasyfikacji, ale mające istotny wpływ na proces treningowy, np. odnowa biologiczna, dbałość o zdrowie, prace związane z przygotowaniem broni, itp. Z tego względu proponuje się uwzględnić grupę “innych czynności”.

1. Środki przygotowania fizycznego

Celem tych ćwiczeń jest :

 • budowanie i podtrzymywanie kondycji fizycznej na poziomie umożliwiającym odbywanie przez zawodnika specjalistycznego treningu strzeleckiego,
 • wzmocnienie układów: oddechowego, stawowo-mięśniowego i krążenia,
 • kształcenie zdolności motorycznych koniecznych w strzelectwie sportowym,
 • zapobieganie powstawaniu typowych dla strzelca schorzeń poprzez stosowanie ćwiczeń korekcyjnych i wyrównawczych,
 • przyspieszenie wypoczynku po treningu przez stosowanie ćwiczeń z zakresu rekreacji ruchowej.

Są to ćwiczenia realizowane w terenie, na sali sportowej, basenie lub siłowni. Jeżeli są to ćwiczenia z bronią strzelecką, to jest ona traktowana jedynie jako przybór np. do rozwijania wytrzymałości specjalnej.

 2. Środki przygotowania technicznego

Celem tych ćwiczeń jest tworzenie i utrwalanie nawyków czuciowo-ruchowych umożliwiających strzelcowi skuteczne zachowanie w walce sportowej. W tej grupie środków wszystkie ćwiczenia wykonywane są z bronią strzelecką. Nakierowane są na:

 • naukę lub doskonalenie poszczególnych elementów techniki oddania pojedynczego strzału,
 • łączenie poszczególnych elementów w całość.

Główną uwagę w tych ćwiczeniach zwraca się na poprawne wykonanie elementów technicznych, a nie konieczność uzyskania jak najwyższej wartości w tarczy.

3. Środki przygotowania taktycznego

Celem tych ćwiczeń jest rozwijanie umiejętności i doskonalenie sposobów zachowania się zawodnika w walce sportowej. W treningu strzeleckim obejmuje to między innymi :

 • prowadzenie walki sportowej zgodnie z regulaminem,
 • umiejętność dopasowania broni do postawy strzeleckiej i wykorzystania sprzętu pomocniczego,
 • umiejętność zachowania się w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • umiejętność zachowania się w nietypowych sytuacjach mogących wystąpić w czasie zawodów,
 • umiejętność strzelania w odpowiednim do sytuacji czasie.

Ćwiczenia praktyczne w tej grupie środków wykonuje się z bronią strzelecką.

4. Środki przygotowania psychicznego

Celem tych ćwiczeń jest wpływanie na rozwój cech psychicznych sportowca (np. wzmocnienie układu nerwowego, koncentracji uwagi, motywacji, itd.). W praktyce treningu strzeleckiego są to ćwiczenia zarówno z bronią strzelecką jak i bez niej. Należą do nich między innymi:

 • ćwiczenia relaksowo - koncentrujące,
 • trening mentalny,
 • strzelecki trening zadaniowy i zabawowy.

W ćwiczeniach ze strzelaniem zawodnik ma do wykonania zadanie związane z osiągnięciem określonego wyniku lub walką z przeciwnikiem, lecz rywalizacja ta nie odbywa się z zachowaniem rygorów organizacyjnych przewidzianych regulaminem zawodów strzeleckich (ilość strzałów, czas strzelania itp.). Ćwiczenia te wzmacniają odporność psychiczną zawodnika na sytuacje stresowe występujące podczas strzelania na wynik.

 5. Środki przygotowania startowego

Wszystkie ćwiczenia w tej grupie odbywają się zgodnie z regulaminem rozgrywania zawodów strzeleckich (czas strzelania, ilość strzałów, warunki organizacyjne, itd.). Do tej grupy zalicza się :

 • sprawdziany strzeleckie,
 • zawody sportowe.

6. Środki przygotowania teoretycznego

 Celem tej grupy środków treningowych jest zaopatrzenie w niezbędną wiedzę zawodnika uprawiającego strzelectwo sportowe. Środki te poprzedzają każde działanie praktyczne. Sportowiec powinien znać podłoże każdego ćwiczenia zarówno od strony fizjologicznej jak i celowości jego wykonania.

7. Inne czynności

W praktyce treningowej występują działania nie mieszczące się w żadnej z wymienionych wcześniej grup, lecz w istotny sposób absorbujące zawodnika i posiadające wpływ na stan jego przygotowania oraz osiągane na zawodach rezultaty. Działania te powinny być rejestrowane i poddawane analizie. W grupie tej znajdują się takie środki jak:

 • badania i zabiegi lekarskie,
 • odnowa biologiczna,
 • przygotowanie sprzętu do strzelania (prace rusznikarskie, przestrzeliwanie broni, itp.),
 • przejazdy i pobyt na zawodach sportowych,
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • udział w imprezach propagandowych.

 Na podstawie przyjętego podziału opracowano rejestr środków treningowych dla potrzeb strzelectwa sportowego. Zakwalifikowanie części ćwiczeń do określonej grupy może być dyskusyjne gdyż niektóre z nich pełnią rolę środków kompleksowych, tzn. jednocześnie wpływają na stan przygotowania technicznego, taktycznego i psychicznego. Ich przyporządkowanie do konkretnej grupy nastąpiło na podstawie określenia celu, jaki ma być zrealizowany przy pomocy tego ćwiczenia.

Każde ćwiczenie w proponowanym rejestrze posiada numer ewidencyjny składający się z trzech cyfr. Pierwsza cyfra określa do jakiego rodzaju przygotowania dany środek należy, druga cyfra określa grupę ćwiczeń w danym rodzaju przygotowania natomiast trzecia cyfra określa kolejność ćwiczenia w danej grupie środków treningowych.

Rejestr środków treningowych jest propozycją opartą o wieloletnie doświadczenia praktyczne trenerów i zawodników wielu krajów i może być wykorzystywany do rejestracji i analizy obciążeń treningowych w strzelectwie. Stworzony w tym celu program komputerowy umożliwia zastosowanie proponowanego rejestru dla potrzeb szkolenia zawodników na różnym poziomie zaawansowania i rodzaju uprawianej konkurencji strzeleckiej.

Rejestr ten nie jest zbiorem zamkniętym. Każdy trener lub zawodnik może wzbogacić rejestr o inne ćwiczenia, które stosuje się w procesie treningu zgodnie z własną wiedzą i zapotrzebowaniem.

Autorzy: Kijowski Andrzej, Haber Zbigniew

Autor: Kijowski Andrzej, Haber Zbigniew

Podziel się