Współoddziaływanie struktury walki sportowej, realizacji celów i systemu szkolenia w strzelectwie sportowym

Autor: Baranowski Tadeusz

Strzelectwo sportowe należy do dyscyplin, w których walka prowadzona pomiędzy zawodnikami ma charakter pośredni, bez osobistego ich kontaktu z sobą i według ściśle sprecyzowanych przepisów.

Terenem prowadzenia walki są strzelnice sportowe spełniające wymogi przepisów budowlanych, przepisów bezpieczeństwa dla strzelań z broni sportowej i innych warunkujących dopuszczenie tych strzelnic do przeprowadzania na nich treningów i zawodów strzeleckich.

Walki sportowe na takich strzelnicach prowadzone są w oparciu o przepisy i regulaminy krajowych organizacji strzeleckich uwzględniające przepisy i regulaminy aktualnie obowiązujące dla zawodów strzeleckich o zasięgu kontynentalnym i światowym (mistrzostwa kontynentów, zawody o puchar świata, mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie).

Elementy struktury walki sportowej w strzelectwie sportowym (ryc. 1)

Celem walki sportowej w strzelectwie jest uzyskanie zadowalającego rezultatu strzelań mierzalnego w punktach – WYNIKU WALKI, przekładającego się na zajęcie określonego nim miejsca na liście współzawodniczących w danej konkurencji strzeleckiej zawodów.

Najbardziej pożądanym dla zawodniczki lub zawodnika jest zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc świadczących o ich niezawodności sportowej.

EFEKT WALKI to sukces lub niepowodzenie, jako psychologiczna interpretacja wyniku walki.

Wynik walki jest rezultatem DZIAŁAŃ zawodnika wspomagających osiągnięcie celu i działań utrudniających jego osiągnięcie; jest stanem rzeczywistym pokrywającym się z...

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 15, Wrocław, 2018,
ISBN 978-83-941103-3-8

Autor: Baranowski Tadeusz

Podziel się