Wybrane aspekty metodycznego podejścia do procesu szkolenia młodego zawodnika w strzelectwie sportowym

Autor: Andrzej Kijowski

Szkolenie jest fazą długotrwałego procesu, wynikającego z praw rozwoju biologicznego i zasad stopniowego rozwijania mistrzostwa sportowego.

Organizacja współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży opiera się na założeniach, że wielkie osiągnięcia i sukcesy są tylko celami pośrednimi, etapowymi na drodze do mistrzostwa sportowego w wieku dojrzałym. Znaczące sukcesy młodych zawodników nie gwarantują sukcesów później.

Głównym celem szkolenia sportowego jest osiągnięcie poziomu mistrzowskiego w wieku seniora, a nie doraźnych sukcesów w młodszym wieku.

Przyjęcie tych założeń jest niezbędne w mojej ocenie do tego aby racjonalnie budować trening na przestrzeni wielu lat szkolenia sportowca i formułować cele szkoleniowe pozwalające w przyszłości osiągnąć sukces. Za sukces uważam wynik zawodnika w jego życiu dorosłym, który osiąga wielokrotnie.

Jak podejść strategicznie do wieloletniego procesu szkolenia?

Należy w nim uwzględnić fazowość wynikającą z przesłanek biologicznych (możliwości organizmu w kolejnych fazach rozwoju) oraz metodycznych (możliwości realizacji treningu określonego rodzaju i o konkretnych obciążeniach). Proces ten winien być więc regulowany stosownie do dynamiki przemian rozwojowych w ontogenezie, aktualnego poziomu wytrenowania oraz aktualnej odległości od wyznaczonego celu treningowego i sportowego. Owe celowo wyodrębnione wieloletnie fazy nazywa się etapami szkolenia (Sozański, 1999 s. 26).

Podział kariery sportowej na etapy obrazuje fazowość procesu szkolenia, wskazując na konieczność osiągania w każdym z nich specyficznych celów poprzez właściwe dla danej fazy rozwoju, podporządkowanie celom strategicznym.

Najczęściej stosowany jest podział trzyetapowy procesu szkolenia:

  1. Etap szkolenia wszechstronnego (wstępny) – to rozwijanie potencjału ruchowego, wyposażenie wychowanka w bogaty zasób umiejętności ruchowych, rozpoznanie kierunkowych uzdolnień i zainteresowań.
  2. Etap szkolenia ukierunkowanego (podstawowy, właściwy) – ma na celu kierunkowe rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie i rozpoznanie specjalnych zainteresowań i predyspozycji, profilowanie potencjału jako funkcjonalnej bazy prognozowanej specjalizacji.
  3. Etap szkolenia specjalistycznego (mistrzowski) – obejmuje kształtowanie i doskonalenie mistrzostwa sportowego w danej specjalizacji ruchowej (dyscyplinie, konkurencji), (Sozański, 1999, s. 26)

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

 Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 6, Wrocław, 2009,
ISBN 978-83-928836-4-7.

Autor: Kijowski Andrzej

Podziel się