Sprawozdanie z wyników badań audiometrycznych zawodników Kadry Narodowej w strzelectwie sportowym w 2009 r.

Autor: Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam

Badania audiometryczne przeprowadza się u zawodników Kadry Narodowej w Strzelectwie Sportowym raz do roku. Osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości w wynikach wyżej wymienionych badań są zobligowane do ich wykonywania co 6 miesięcy. Osoby, ze szczególnie dużym ubytkiem słuchu muszą pozostawać pod kontrolą poradni audiologicznej i każdorazowo dostarczać do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie aktualne zaświadczenie od prowadzącego audiologa.

W 2009 r. badania audiometryczne przeprowadzono w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu (GOBLL). Badaniom poddało się 61 osób. Osoby, które nie zgłosiły się na badania w GOBLL, wykonały badanie audiometryczne we własnym zakresie. Również osoby, które pozostają pod opieką poradni audiologicznych, badanie audiometryczne wykonywały w ramach kontroli w poradniach. Wyniki badań zawodnicy dostarczyli do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie, gdzie zostały one odczytane przez konsultującego otolaryngologa, panią dr J. Trojnar.

Poniżej przedstawiono wyniki wykonanych badań.

Niedosłuch stwierdzono u 39 osób, czyli u 43,8% zawodników (u 44% juniorów
i u 43,5 seniorów).

  • u 16 osób (17,9%) stwierdzono lekki niedosłuch odbiorczy jedno- lub obustronny. Spośród tych osób, 12 osób stanowią juniorzy, a 4 seniorzy.
  • u 3 osób (3,3%) stwierdzono niedosłuch odbiorczy średniego stopnia (40-69 dB) jedno- lub obustronny. Spośród tych osób, jest 2 juniorów i 1 senior.
  • u 14 osób (15,73%) stwierdzono głęboki niedosłuch odbiorczy (70-94 dB) jedno- lub obustronny. Spośród tych osób, 9 osób stanowią juniorzy a 5 seniorzy
  • u 6 osób stwierdzono niedosłuch w poprzednich badaniach, a nie dostarczyły one aktualnych badań audiometrycznych i w związku z tym nie można ocenić ich aktualnego stopnia niedosłuchu. Spośród tych osób 2 osoby stanowią juniorzy a 4 seniorzy.

 

 

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 6, Wrocław, 2009,
ISBN 978-83-928836-4-7

Autor: Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam

Podziel się